Systém nakládání s komunálním odpadem

Vytisknout

Systém nakládání s komunálním odpadem  Systém nakládání s komunálním odpadem  Systém nakládání s komunálním odpadem  Systém nakládání s komunálním odpadem

V rámci realizace Systému nakládání s komunálním odpadem dle platné vyhlášky města č. 5 z roku 2006 ( zde ... ) budou prostřednictvím Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. uzavírány

Smlouvy o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území Města Moravská Třebová s organizacemi provozující svou činnost na území Moravské Třebové.

Smlouvy a identifikace žadatele, které jsou nedílnou přílohou smluv jsou k vyzvednutí na Technických službách Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová denně od 7.00 do 16.00 nebo jsou ke stažení zde.

url2
klikněte pro přesměrování na stránku s potřebnými dokumenty

Dle ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech umožňuje původcům odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, využít na základě smlouvy s obcí systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem.
Každý původce odpadů, který by měl uzavřenou tuto smlouvu s obcí, by mohl oproti stávajícímu stavu především legálně odkládat odpady do kontejnerů na tříděný odpad a ukládat na sběrových dvorech. Za původce odpadů se v těchto případech bude považovat obec.

Důvodem potřeby zavedení systému byla vyhláška města č. 5 z roku 2006 ( zde ... ), která v odstavci 13 hovoří o tom, že fyzická a právnická osoba produkující odpad na území města může využívat systému nakládání s komunálním odpadem zavedeným pro obyvatele.

Hlavním účelem systému je umožnit podnikatelům ukládat separovaný odpad do veřejných nádob k tomu určených (za paušální úplatu).
Smlouvy budou uzavírány jménem Městem Moravská Třebová, tuto činnost budou provádět Technické služby Moravská Třebová s.r.o.. Tyto smlouvy nahradí již existující smlouvy s TSMT o sběru a likvidaci směsného komunálního odpadu a odpadu separovaného, tedy neumožňuje existenci jakékoli jiné smlouvy.

Dalším neméně závažným důvodem pro zavedení systému pro podnikatele je i lepší možnost kontroly odboru životního prostředí, kdy v případě, že je v obci zaveden systém pro nakládání s komunálním odpadem a fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání využívá systému bez písemné smlouvy s obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadu v souladu se zákonem o odpadech, může uložit pokutu až do výše 300.000,- Kč


 

 


 

Copyright 2011 Aktuálně:. Vytvořil Tomáš Alexandr
Joomla Templates by Wordpress themes free