tne6jfh

Image

O nás

Představení společnosti

Název:             Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
Sídlo:               Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová
IČO:                 25970399
DIČ:                 CZ25970399

Zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 18167

Společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o. v roce 2022 oslavila 20 let od založení. Společnost byla založena v roce 2002 městem Moravská Třebová v rámci transformace původní příspěvkové organizace města. TS vykonávají řadu činností, a to jak pro samotné město Moravská Třebová, tak i pro okolní obce a jiné podnikatelské subjekty v rámci své podnikatelské činnosti.

Vedení společnosti se v rámci své politiky zavazuje:

 • dosahovat spokojenosti zákazníků s kvalitou služeb,
 • důsledně naplňovat závazné povinnosti, které se vztahují k předmětu činnosti a k ochraně životního prostředí,
 • udržovat a zlepšovat integrovaný systém řízení,
 • zapojit se do procesu trvalého zlepšování zavedených procesů,
 • trvale vzdělávat své pracovníky, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách kvality našich služeb a ochrany životního prostředí,
 • výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své politiky,
 • objektivně hodnotit environmentální profil a zlepšovat stav životního prostředí zejména prevencí znečišťování,
 • vést otevřený dialog s pracovníky, zákazníky a ostatními zainteresovanými stranami o chování k životnímu prostředí,
 • předcházet vzniku havarijních situací,
 • důsledně realizovat hospodárná preventivní opatření v oblasti vzniku a využití odpadů,
 • zajišťovat technická opatření optimalizující spotřebu PHM a snižování emisí.

Organizační struktura:

Image

Zaměstnanci:

Celkem společnost zaměstnává cca 65 osob na trvalý pracovní poměr, v období jaro-podzim se počet zaměstnanců může zvyšovat až o cca 15 sezónních pracovníků. Nejvíce zaměstnanců měly TS v roce 2018 (cca 90), v posledních letech je počet zaměstnanců víceméně stabilní. Společnost splňuje povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením, v současné době takových osob zaměstnává 6.
V rámci spolupráce s Úřadem práce ČR společnost vytváří pracovní místa pro několik osob na veřejně prospěšné práce (VPP). Dále u TS lze vykonávat veřejnou službu (VS) nebo obecně prospěšné práce (OPP).

Činnosti:

 • svoz odpadu (město Moravská Třebová, 14 okolních obcí),
 • provoz sběrných dvorů (Moravská Třebová, Boršov),
 • provoz kompostárny a překladiště Hamperk,
 • úklid města, péče o městský mobiliář (lavičky, koše, …),
 • údržba zeleně,
 • správa městských komunikací, zimní údržba,
 • správa nemovitostí (nemovitosti města; nemovitosti společenství vlastníků a bytových družstev),
 • správa sportovišť (dětská hřiště, aquapark, zimní stadion, atletický stadion, rekreační areál Knížecí louka, …),
 • správa Hřebečských důlních stezek,
 • správa hřbitovů (Moravská Třebová, Boršov),
 • správa veřejného osvětlení,
 • správa parkovacích automatů,
 • provoz veřejného WC (Zámek Moravská Třebová, autobusové nádraží)
 • výlep plakátů na plakátovacích plochách, pronájem reklamních ploch na veřejném osvětlení,
 • prodej materiálu a zboží.

Pracoviště:

Hlavním pracovištěm společnosti je areál na adrese Zahradnická 21 v Moravské Třebové, kde se nachází kanceláře, dílny, garáže, sklady a sběrný dvůr.

Dalšími pracovišti se zázemím pro dlouhodobou přítomnost zaměstnanců jsou kompostárna a překladiště Hamperk, hřbitov Moravská Třebová a hlavní městská sportoviště (aquapark, zimní stadion, atletický stadion).

Zajímavosti:

Ve městě Moravská Třebová se TS starají o:

250 ks košů
290 ks laviček
490 ks kontejnerů na tříděný odpad na 106 kontejnerových stáních
85 prvků na 14 dětských hřištích
643 dešťových vpustí

Ve městě Moravská Třebová TS ročně vyvezou:
50 000 ks nádob se směsným odpadem
15 200 ks nádob s plastem
8 800 ks nádob s papírem
2 800 ks nádob s bioodpadem

Novinky posledních let:

V posledních letech probíhá hlavně obnova vozového parku, který je bohužel již velmi zastaralý.

V roce 2020 byla zadána veřejná zakázka na nákup popelářského vozidla s vlastním vážním systémem. Vozidlo bylo uvedeno do provozu na jaře 2021.

V průběhu roku 2021 bylo zakoupeno nové užitkové vozidlo se sklápěčem, několik nových velkoobjemových kontejnerů, 2 samojízdné rotační sekačky na trávu a vibrační deska.

Na konci roku 2021 začalo budování nájezdové automobilové mostní váhy na překladišti Hamperk, která byla zprovozněna na jaře 2022. Současně zde bylo vybudováno nové zázemí pro obsluhu překladiště.

V dubnu 2022 byl zakoupen nový zametací vůz a bylo pořízeno nové technické vybavení pro evidenční systém MESOH. Zároveň proběhlo výběrové řízení na nákup kolového teleskopického nakladače, který byl uveden do provozu v průběhu června 2022. Také byla zadána veřejná zakázka na nákup dalšího popelářského vozidla s vlastním vážním systémem. Jeho uvedení do provozu proběhlo na jaře 2023.

logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová